Bắt đầu từ ngày 07 tháng 12 năm 2018 Trường Tiểu học thị trấn Đạm Ri triển khai thực hiện “Giờ lập trình năm 2018” của dự án CNTT. Đã có rất nhiều học sinh tham gia từ học sinh ...